Bezmaksas piegāde 45min.

Šobrīd esam atvērti

Pasūtījumus pieņemam no 11:00 līdz 22:00

Bet piektdienās un sestdienās līdz 23:00

Privātuma politika


 1. Ievads

  SIA "Express Food", reģ.nr.40003658943, adrese:Āgenskalna iela 29 – 31, Rīga, LV-1046 (turpmāk – Pārzinis), interneta vietnē www.expresspizza.lv (turpmāk – Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kas ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs).

  Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

  Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju.

  Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā vai telefoniski).

 2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

  Pārzinis ir SIA "Express Food", reģ.nr.40003658943, adrese:Āgenskalna iela 29 – 31, Rīga, LV-1046. Mājaslapa: www.expresspizza.lv, e-pasts: info@expresspizza.lv, tālrunis: +371 80002202.

 3. Apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats

  Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, stāvu, durvju kodu, maksāšanas veidu, personīgos ziņojumus utt., izmantojot Vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, Pārzinis saglabā un izmanto šo informāciju, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

  Minēto datu apstrāde Pārzinim ir nepieciešama klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai, klientu apkalpošanai, iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei, norēķinu administrēšanai, kā arī citiem ar līgumu noslēgšanu vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem.

  Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

 4. Personas datu kategorijas

  Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, , e-pasta vai pasta adrese, stāvs, durvju kods, maksāšanas veids, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojama vai vēstules saturs.

 5. Personas datu saņēmēju kategorijas

  Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

  Iegūstot un izmantojot personu datus, Pārzinis daļēji izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro Pārziņa norādījumus un kurus Pārzinis pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

 6. Datu subjektu kategorijas

  Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti.

 7. Datu nodošana ārpus Latvijas

  Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

 8. Datu glabāšanas ilgums

  Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis personas datus izdzēš vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

 9. Datu subjekta piekļuve personas datiem

  Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem.

  Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

  Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).

  Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

 10. Datu subjekta piekļuve personas datiem

  Saziņu par komerciāliem paziņojumiem Pārzinis veic saskaņā ar Lietotāja piekrišanu.

  Lietotājs piekrišanu Pārziņa komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Vietnē publicētajā pakalpojumu pieteikšanas formā.

  Lietotāja dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma beigās.

  Pārzinis pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Lietotāja pieprasījums vai spiediet šeit.

 11. Datu glabāšanas ilgums

  Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, Datu valsts inspekcija pieņem arī elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi: info@dvi.gov.lv.